Med senast beslutade ändringar vid årsmötet 2001-03-31

Paragraf 1: Syfte och verksamhetsområde

Kroatiska riksförbundet i Sverige är en erkänd riksorganisation för kroatiska lokalföreningar i Sverige. Förkortningen av namnet lyder KR. KR en självständig, demokratisk och ideell organisation, som inte representerar politiska partier, statliga institutioner och religiösa sammanslutningar.

Kroatiska riksförbundets syfte är att:

 • Bevara, främja, utveckla och sprida den kroatiska kulturen i Sverige.
 • Bevaka, framställa och söka främja rättigheterna för den kroatiska etniska gruppen i Sverige.
 • Främja och utveckla de kulturella banden mellan det kroatiska och det svenska folket.
 • Stifta kontakt med de organisationer i och utanför Sverige med vilka ett samarbete skulle gynna Kroatiska riksförbundet, dess lokalföreningar och kroaterna i Sverige.
 • Representera medlemsföreningarna samt kroaterna i Sverige i statliga institutioner, inom organisationer såväl i Sverige såsom i Kroatien, Bosnien och Hercegovina och övriga världen.
 • Koordinera lokalföreningarnas verksamhet på riksplanet.
 • Sprida information om kroaterna i Sverige via egna språkrör eller andra medier.

Utveckla kompetensen i lokalföreningarna genom kurser och seminarier.

Paragraf 2: Grundläggande riktlinjer för medlemskap

Fullvärdigt medlemskap i KR kan förvärvas av varje registrerad kroatisk förening i Sverige, som villigt att anammar KR:s principer, program och stadgar. Föreningen måste vidare vara grundad på och verka efter demokratiska principer, respektera svenska lagar och regler, samt i sin verksamhet engagera sig för främjandet av de riktlinjer, som fastställts av Stämman.

En förening som redan är medlem i en annan etnisk paraplyorganisation kan ej vara medlem i Kroatiska riksförbundet.

Medlemsföreningarna är skyldiga att betala medlemsavgift regelbundet och årsvis till KR. Medlemsavgiftens storlek fastställs av Stämman. Vidare är medlemsföreningarna skyldiga att regelbundet överlämna skriftlig dokumentation om föreningens verksamhet, medlemmar och ekonomiska förvaltning.

Medlemsföreningarna har rätt att deltaga i och verkställa aktiviteter som organiseras och bedrivs i KR:s regi. Medlemsföreningarnas delegater har rätt att välja och väljas till KR:s alla organ.

Paragraf 3: Inträde i Kroatiska riksförbundet

Förening som önskar att inträda i KR skall inkomma till styrelsen med följande handlingar i original:

 1. En skriftlig ansökan till KR:s styrelse.
 2. Föreningens stadgar.
 3. Protokoll (kopia) som visar föreningens beslut att söka tillträde till KR.
 4. Registerutdrag som visar att föreningen är en juridisk person som är registrerad

hos lokala  myndigheter.

 1. Föregående års verksamhetsberättelse som inlämnats till de lokala myndigheterna.
 2. Föregående års ekonomiska berättelse som inlämnats till de lokala myndigheterna.
 3. Föregående års revisionsberättelse.
 4. Kopia av uppgift som lämnats till de lokala myndigheterna om medlemsantalet vid ingången av löpande kalenderår, samt bifoga skrivelse som visar sammansättningen av föreningens beslutande organ.

Föreningens medlemskap gäller därefter fullvärdigt, men tillfälligt fram till nästa Stämmas beslut.

Paragraf 4: Utträde u Kroatiska riskförbundet
 1. Medlemsförening i KR utträder ur organisationen om inte medlemsavgift inbetalas fram till det, av styrelsen fastslagna sista datumet. Den årsvisa medlemsavgiften per enskild medlem fastställs av Stämman och föreningen skall betala in för det antal medlemmar som inrapporterats till de lokala myndigheterna. Vidare är förening skyldig till att fram till det fastställda datumet inlämna den dokumentation, som nämns Stadgans tredje paragraf; punkterna 5.- 8.
 2. Medlemsförening, som verkar mot grundläggande föreskrifter utfärdade av KR, tilldelas en reprimand på beslut av Styrelsen och kan efter beslut av Stämman uteslutas ur KR. Styrelsen äger rätt att med två tredjedelars majoritet besluta om föreningens avstängning fram till Stämman, om den tilldelade reprimanden ej hörsammats. Den avstängda föreningen förlorar då sina rättigheter fram till dess att diskussionen på Stämman påbörjas.
 3. Medlemsförening som frivilligt önskar träda ur KR, skall inlämna till styrelsen en skriftlig hemställan och ett protokollsutdrag som visar medlemsföreningens beslut. Beslutet om utträde träder i kraft i samma stund som de nämnda handlingarna kommer Styrelsen tillhanda.

Avvisad eller utesluten förening äger rätt att föra talan inför Stämman om en skriftlig anmälan skickats från föreningen till styrelsen senast en månad efter att föreningen delgivits styrelsens beslut. Föreningens delegater äger då rätt att delta på Stämman i samband med att ärendet behandlas.

Paragraf 5: Stämmans grundläggande uppgifter

Kroatiska riksförbundets högsta organ är Stämman som beslutar om:

 1. Grundläggande riktlinjer för KR:s verksamhet.
 2. Medlemskap i KR.
 3. KR:s stadgar.
 1. KR:s medlemsavgift.
 2. KR:s fortlevnad.
 3. Utseendet av KR:s logotyp.
Paragraf 6: Stämmans delegater
 1. Antalet representanter för varje medlemsförening fastställs på grundval av den inbetalda medlemsavgiften för det år Stämman hålls. Varje medlemsförening som har upp till hundra (100) medlemmar äger rätt att delta på Stämman med två representanter. Förening som har fler än hundra (100) medlemmar äger rätt till ytterligare en delegat för varje fullt överstigande hundratal medlemmar.
 2. Senast en månad före Stämman skall medlemsföreningarnas styrelser inlämna en skriftlig anmälan till styrelsen av sina delegater till Stämman. Till denna förteckning skall ett protokollsutdrag bifogas av vilket delegeringen av de anmälda personerna framkommer.
 3. Endast de delegater som närvarar på Stämman äger rätt att välja och väljas till de organ inom KR som tas upp i sjunde paragrafen.
Paragraf 7: Stämmans sammankallande

Regelbunden Stämma skall hållas senast den 15 april under vartannat år. Mandatperioden inom KR löper under två år. Stämman beslutar med enkel majoritet, förutom i de undantagsfall som tas upp av Stadgan. Kallelse till Stämman måste skickas ut senast sextio (60) dagar före mötet.

På Stämman måste följande punkter i dagordningen tas upp:

 1. Fastställande av förteckning av delegater och upprop av delegater.
 2. Fastställande att Stämman sammankallats i god ordning och i enlighet med Stadgan.
 3. Val av mötesordförande och protokollförare.
 4. Val av två justerare till protokollet.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för den gångna mandatperioden.
 6. Kassörens ekonomiska rapport för den gångna mandatperioden.
 7. Revisionsberättelsen för den gångna mandatperioden.
 8. Beslut om Styrelsens beviljade ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden.
 9. Rapport och förslag från Valberedningen.
 10. Val av ordförande för den kommande mandatperioden.
 11. Val av åtta (8) styrelseledamöter och fyra (4) suppleanter för den kommande mandatperioden.
 12. Val av en (1) ordförande, två (2) ledamöter och två (2) suppleanter i Revisionsutskottet för den kommande mandatperioden.
 13. Val av en (1) ordförande, fyra (4) ledamöter och två (2) suppleanter i Valberedningen för den kommande mandatperioden.
Paragraf 8: Extraordinär Stämma

Extraordinär Stämma måste hållas inom loppet av trettio (30) dagar från och med att krav om dess anordnande framlagts av ett av följande organ:

 1. Minst hälften av KR:s medlemmar efter beräkning av delegater enligt Stadgans sjätte paragraf. Antalet delegater per medlemsförening på en extraordinär Stämma är detsamma som på den senaste ordinarie Stämman.
 2. Två tredjedelar av styrelseledamöterna.
 3. KR:s revisionsutskott.

Under en extraordinär stämma kan endast de punkter på dagordningen behandlas som tagits upp i kallelsen. Sammankallande av extraordinär Stämma måste skicka kallelse med förslag till dagordning senast tjugoen (21) dagar före dess anordnande.

Paragraf 9: Styrelsen

Styrelsen:

 1. Planerar och leder arbetet inom KR enligt av Stämman fastställda riktlinjer och detta under en tvåårig mandatperiod.
 2. Består av ordföranden, åtta (8) ledamöter och fyra (4) suppleanter.
 3. Konstitueras sinsemellan och väljer förste viceordförande, andre viceordföranden, sekreteraren, kassören och suppleanternas turordning.
 4. Har rätt att delegera ett mindre mandat till andra organ och arbetsutskott i KR.
 5. Har rätt att delegera till Verkställande utskottet, som består av ordföranden, båda viceordförandena, sekreteraren och kassören. Verkställande utskottet handhar det löpande arbetet, förbereder förslag till Styrelsen, verkställer Styrelsens beslut och tar beslut i frågor av mindre betydelse.
 6. Beslutar genom enkel majoritet, vid oavgjort röstresultat äger ordföranden utslagsröst.
 7. Redovisar rapport till Stämman och statliga institutioner om verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under mandatperioden.
 8. Äger rätt att upprätta permanenta eller tillfälliga utskott, kommittéer och koordinerande organ.
 9. Informerar medlemsföreningarna om KR:s verksamhet och beslut.
 10. Består både av kvinnor och män.

Styrelsen svarar inför Stämman. Styrelsens möten sammankallas av ordföranden eller två tredjedelar av Styrelsen.

Styrelsens möten leds av KR:s ordförande. I händelse av att ordförande inte kan fullfölja sina åtaganden eller om posten lämnats vakant, övergår automatiskt ordförandens befogenheter till förste viceordförande. Samma förhållande gäller således också mellan förste och andre viceordföranden. Om Styrelsen har mindre än sju medlemmar, suppleanterna inräknade, eller om KR står utan ordförande är återstoden av Styrelsen skyldig att inom femton (15) dagar sammankalla medlemsföreningarna till Extraordinär Stämma. Denna Extraordinära Stämma måste anordnas senast sextio (60) dagar efter det kallelsen skickats ut.

Paragraf 10: Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av en (1) ordförande, två (2) ledamöter och två (2) suppleanter som väljs direkt av Stämman.

Revisionsutskottet:

 1. Övervakar och kontrollerar att Styrelsens övergripande arbete går i linje med Stämmans beslut och denna Stadga.
 2. Kontrollerar KR:s ekonomiska förvaltning och finansiella medel.
 3. Redovisar rapport till Stämman och statliga institutioner om verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under mandatperioden.
Paragraf 11: Valberedningen

Valberedningen består av en (1) ordförande, fyra (4) ledamöter) och två (2) suppleanter. Efter grundligt arbete under hela mandatperioden lägger Valberedningen fram ett förslag till Stämman, som innefattar:

 1. Kandidat till ordförandeposten.
 2. Kandidater till styrelseledamöter och suppleanter.
 3. Kandidater till ledamöter och suppleanter i Revisionsutskottet.

Valberedningen skall bestå av både kvinnor och män.

Paragraf 12: Ändring av Stadgan

Beslut om stadgeändring fattas av Stämman med fyra femtedelars röstmajoritet under en Stämma eller med enkel majoritet under två efter varandra följande Stämmor.

Paragraf 13: Organisationens upphörande

Beslut om Kroatiska riksförbundets upphörande fattas av en fyra femtedelars röstmajoritet  under två på varandra följande ordinarie Stämmor.

I händelse av Kroatiska riksförbundets upphörande, skall eventuella återstående medel utbetalas enligt följande turordning:

 1. Bidrag som mottagits från statliga institutioner eller liknande organisationer, medlemsavgifter från föreningarna, samt medel av liknande art, skall betalas tillbaka i den mån detta är möjligt.
 2. Övriga medel tillfaller Kroatiska riksförbundets medlemsföreningar.