STATUT SAVEZA HRVATSKIH DRUŠTAVA U ŠVEDSKOJ

(Zadnje promjene usvojene na Saboru dne 31. ožujka 2001. godine)

Članak 1.  Svrha i područje djelovanja

Savez hrvatskih društava u Švedskoj je priznata krovna organizacija lokalnih hrvatskih društava na području Kraljevine Švedske. Skraćeni naziv organizacije je Hrvatski savezSavez ili HS. Hrvatski savez je neovisna, demokratska i neprofitabilna organizacija i ne predstavlja političke stranke, vladine organizacije ili vjerske zajednice.

Svrha Hrvatskog saveza je:

 • Očuvati, unaprijediti, razvijati i širiti hrvatsku kulturu u Švedskoj.
 • Očuvati, iznijeti i unaprijediti prava hrvatske etničke zajednice u Švedskoj.
 • Unaprijediti i razviti kulturne odnose između hrvatskog i švedskog naroda.
 • Pokrenuti veze sa organizacijama unutar i izvan Švedske s kojima suradnja ide na dobrobit Hrvatskog saveza, lokalnih hrvatskih društava i Hrvata Švedske.
 • Zastupati učlanjena društva i Hrvate Švedske u državnim ustanovama i organizacijama kako u Švedskoj tako i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u svijetu.
 • Uskladiti djelatnost lokalnih hrvatskih društava na državnoj razini.
 • Širiti informaciju o Hrvatima u Švedskoj kroz vlastita glasila i druge medije.
 • Razvijati sposobnosti lokalnih hrvatskih društava kroz tečajeve i seminare.
Članak 2. Osnovna načela članstva

Punopravnom članicom Hrvatskog saveza može postati svako registrirano hrvatsko društvo u Švedskoj koje u cijelosti prihvaća načela, program i statut HS:a.

Društvo mora dalje temeljiti svoju organiziranost i djelatnost na demokratskim načelima, poštivati zakone i propise Kraljevine Švedske, a u svom radu se zalagati za smjernice koje je utvrdio Sabor Hrvatskog saveza.

Članicom HS:a ne može biti društvo koje je učlanjeno u bilo koji drugi etnički savez u Švedskoj.

Učlanjena društva obavezna su plaćati redovnu godišnju članarinu u iznosu koji utvrđuje Sabor, te isto tako redovno predati određenu pismenu dokumentaciju o radu, članstvu i ekonomskom poslovanju.

Učlanjena društva imaju pravo sudjelovati i sprovoditi aktivnosti i djelatnost u organizaciji Hrvatskog saveza. Izaslanici članica imaju pravo birati i biti birani u sva tijela HS:a.

Članak 3. Pristup u Hrvatski savez

Društvo koje se želi učlaniti u HS treba predati Upravnom odboru HS:a slijedeću dokumentaciju u originalu:

 1. Pismenu molbu Upravnom odboru HS.
 2. Statut društva.
 3. Prijepis zapisnika o odluci kojom je zatraženo članstvo u HS.
 4. Kopija potvrde o registraciji društva pri lokalnim općinskim vlastima.
 5. Izvještaj rada koji se predao lokalnim općinskim vlastima za proteklu godinu.
 6. Ekonomski izvještaj koji se predao lokalnim općinskim vlastima za proteklu godinu.
 7. Izvještaj Nadzornog odbora za proteklu godinu.
 8. Kopija izvještaja za općinske vlasti o broju članova i članovima upravnog odbora.

Članstvo društva vrijedi zatim punopravno ali privremeno sve do odluke idućeg redovnog Sabora.

Članak 4. Istup iz članstva Hrvatskog saveza
 1. Društvo, učlanjeno u HS, istupa iz članstva Hrvatskog saveza ako, do od Upravnog odbora zaključenog roka, ne plati od Sabora određenu godišnju članarinu za istu godinu po izvještaju predanog na općinske vlasti, te do istog datuma ne preda dokumentaciju iz članka 3. točke 5 do 8 ovoga statuta.
 2. Društvo, učlanjeno u HS, koje djeluje suprotno uvodno zacrtanim načelima HS-a, opominje se odlukom Upravnog odbora HS-a, a odlukom Sabora može biti isključeno iz HS-a. Upravni odbor ima pravo, dvotrećinskom većinom, suspendirati članstvo društva do idućeg Sabora u slučaju da se opomena ne poštuje. Suspendirano društvo gubi prava članstva do trenutka rasprave na Saboru.
 3. Društvo koje aktivno želi istupiti iz Hrvatskog saveza mora poslati na Upravni odbor pismeni zahtjev sa prijepisom zapisnika sazvane sjednice društva u svezi istupa. Istup is Hrvatskog saveza se računa kao punovažan u momentu kada navedeni dokument stigne na ruke Upravnog odbora.

Odbijeno ili suspendirano društvo ima pravo obratiti se Saboru ukoliko svoju žalbu prijavi Upravnom odboru najkasnije trideset (30) dana poslije primitka odluke. Izaslanici dotičnog društva imaju pravo sudjelovati u raspravi Sabora o svom slučaju.

Članak 5. Osnovni zadaci Sabora

Vrhovno tijelo Hrvatskog saveza je Sabor koji utvrđuje:

 1. Temeljna načela rada HS:a.
 2. Članice HS:a.
 3. Statut HS:a.
 4. Članarinu.
 5. Postojanje HS:a.
 6. Izgled znaka HS:a
Članak 6. Delegati Sabora
 1. Broj delegata svakog društva se utvrđuje na osnovi uplaćene članarine za godinu održavanja Sabora. Svako učlanjeno društvo koje ima do stotinu (100) članova ima pravo biti predstavljeno na Saboru sa dva delegata. Društvo koje broji preko stotinu (100) članova ima pravo biti predstavljeno sa jednim dodatnim delegatom za svaki punih stotinu (100) članova.
 2. Upravni odbori društava članica moraju najkasnije trideset (30) dana prije održavanja Sabora podnijeti popis delegata, te izvadak iz zapisnika od sastanka Upravnog odbora društva na kojem je donešena odluka o imenima delegata na Sabor HS:a.
 3. Jedino prisutni delegati na Saboru Hrvatskog saveza mogu biti birani u organe HS:a navedenima pod člankom 7.
Članak 7. Sazivanje Sabora

Redovni Sabor se održava najkasnije 15. travnja svake druge godine. Mandatno razdoblje Hrvatskog saveza je dvije godine. Sabor odlučuje običnom većinom osim u slučajevima navedenima u ovom Statutu.

Poziv na Sabor mora biti razaslan najkasnije šezdeset (60) dana prije održavanja Sabora.

Na Saboru se moraju slijedeće točke dnevnog reda obraditi:

 1. Utvrđivanje popisa delegata i prozivanje delegata.
 2. Pitanje o statutarnoj ispravnosti sazivanja Sabora.
 3. Izbor predsjedavatelja i zapisničara Sabora.
 4. Izbor dvoje ovjerovitelja zapisnika.
 5. Izvještaj rada Upravnog odbora za proteklo mandatno razdoblje.
 6. Izvještaj Riznice za proteklo mandatno razdoblje.
 7. Izvještaj Nadzornog odbora za proteklo mandatno razdoblje.
 8. Odluka o razrješenju odgovornosti Upravnog odbora za proteklo mandatno razdoblje.
 9. Izvještaj i prijedlozi Izbornog povjerenstva.
 10. Izbor Predsjednika za slijedeće mandatno razdoblje.
 11. Izbor osam (8) članova Upravnog odbora i četiri (4) zamjenika članova Upravnog odbora za slijedeće mandatno razdoblje.
 12. Izbor jednog (1) predsjednika, dvoje (2) članova i dvoje (2) zamjenika članova Nadzornog odbora za slijedeće mandatno razdoblje.
 13. Izbor jednog (1) predsjednika, četiri (4) članova i dvoje (2) zamjenika članova Izbornog povjerenstva za slijedeće mandatno razdoblje.
Članak 8. Vanredni sabor

Vanredni sabor mora se održati u roku od trideset (30) dana nakon podnošenja zahtjeva Upravnom odboru HS:a ako to zatraži jedno od slijedećih tijela:

 1. Najmanje polovica članova HS:a kroz obračun delegata u članku 6. Broj delegata učlanjenih društava na Vanrednom saboru ostaje isti kao na prethodnom redovnom Saboru.
 2. Dvije trećine članova Upravnog odbora.
 3. Nadzorni odbor.

Na Vanrednom saboru jedino se mogu raspravljati o točkama dnevnog reda navedenima na pozivu Vanrednog saboru. Sazivač Vanrednog sabora mora poslati poziv na Vanredni sabor sa prijedlogom dnevnog reda najkasnije dvadeset i jedan (21) dan prije održavanja Vanrednog sabora.

Članak 9. Upravni odbor

Upravni odbor:

 1. Zasniva i vodi djelatnost Hrvatskog saveza prema smjernicama Sabora tijekom dvogodišnjeg mandatnog razdoblja.
 2. Sastoji se od predsjednika, osam (8) članova i četiri (4) zamjenika članova.
 3. Međusobno konstituira prvog dopredsjednika, drugog dopredsjednika, tajnika, rizničara i redoslijed zamjenika.
 4. Ima pravo delegirati manji dio svog mandata na druga tijela i radne odbore HS:a.
 5. Delegira dio mandata na Izvršni odbor, koji se sastoji od predsjednika, oba dopredjednika, tajnika i rizničara. Izvršni odbor obavlja tekuće poslove, priprema prijedloge Upravnom odboru, sprovodi odluke Upravnog odbora i odlučuje u slučajevima od manje važnosti.
 6. Odlučuje sa nadpolovičnom većinom. Predsjednik ima odlučujući glas u slučaju jednakog broja glasova.
 7. Predaje Saboru i državnim ustanovama izvještaj rada i riznice za mandatno razdoblje.
 8. Osniva stalne ili privremene odbore, povjerenstva ili koordinacijska tijela.
 9. Informira članice o radu i odlukama Hrvatskog saveza.
 10. U svoje članove broji žene i muškarce.

Upravni odbor odgovara Saboru Hrvatskog saveza. Sastanke Upravnog odbora saziva predsjednik ili dvije trećine članova Upravnog odbora.

Predsjednik Hrvatskog saveza vodi sastanke Upravnog odbora.

U slučaju da predsjednik nije u stanju obavljati svoje dužnosti, ili ako je dao ostavku, prvi dopredsjednik odmah zauzima položaj punopravnog predsjednika Hrvatskog saveza. Isti odnos vrijedi između prvog i drugog dopredsjednika.
Ako Upravni odbor broji manje od sedam (7) članova, uključujući zamjenike, ili ako Hrvatski savez ostane bez predsjednika, ostatak Upravnog odbora mora u roku od petnaest (15) dana sazvati učlanjena društva na Vanredni izborni sabor, koji se mora održati najkasnije šezdeset (60) dana nakon slanja poziva na Vanredni sabor.

Članak 10. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od jednog (1) predsjednika, dvoje (2) članova i dvoje (2) zamjenika članova koji se biraju izravno na Saboru. Nadzorni odbor:

 1. Nadzire da cjeloviti rad Upravnog odbora je u skladu sa odlukama Sabora i ovoga Statuta.
 2. Nadzire financijski i ekonomski rad Upravnog odbora.
 3. Predaje Saboru i državnim ustanovama izvještaj rada za mandatno razdoblje
Članak 11. Izborno povjerenstvo

Izborno povjerenstvo sastoji se od jednog (1) predsjednika, četvero (4) članova i dvoje (2) zamjenika članova. Poslije temeljitog rada tijekom cijelog mandatnog razdoblja Izborno povjerenstvo predlaže Saboru:

 1. Kandidata za predsjednika.
 2. Kandidate članova i zamjenika članova Upravnog odbora.
 3. Kandidate članova i zamjenika članova Nadzornog odbora.

Izborno povjerenstvo u svoje članove broji žene i muškarce.

Članak 12. Promjena Statuta

Odluku o promjeni ovog Statuta donosi Sabor četiripetinskom većinom na jednom zasjedanju, odnosno običnom većinom na dva uzastopna zasjedanja.

Članak 13. Prestanak rada Hrvatskog Saveza

Odluku o prestanku rada HS donosi Sabor četiripetinskom većinom na dva uzastopna zasjedanja redovnog saziva.

U slučaju prestanka rada Hrvatskog saveza eventualna preostala sredstva se vraćaju po slijedećem redoslijedu:

 1. Dotacije koje su dobivene od državnih ustanova ili sličnih organizacija, članarine društava, te sredstva iste vrste, vraćaju se natrag organizacijama u omjeru koliko je to moguće.
 2. Preostala sredstva pripadaju članicama Hrvatskog saveza.